- TUANDC - You never walk alone

[VB.Net cơ bản] Form, Control và cách sử dụng
[VB.Net cơ bản] Form, Control và cách sử dụng

Trrong bài viết hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các thành phần tiếp theo để bắt đầu vào lâp trình trực quan với Visual Basic .Net trên phần mềm Visual Studio 2015.

[VB.Net cơ bản] lập trình trực quan
[VB.Net cơ bản] lập trình trực quan

Trước đây, để lập trình một ứng dụng chúng ta phải sử dụng các dòng lệnh trên màng hình “command line”, trong đó chúng ta phải tự tổ chức chương trình từ đầu đến cuối mà không có bất cứ một sự trợ giúp nào.