Các bài viết về lập trình android

Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 4:Bắt sự kiện trong Android.
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 3: Các loại layout trong Android
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 2: Cấu trúc giao diện trong ứng dụng Android
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 1: Giới thiệu về Android và chuẩn bị đồ nghề tu luyện Android