Các bài viết về Android cơ bản

Phân trang trong Android
Cách phân trang trong Recyclerview
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 5: Vòng đời Activity trong Android
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 2: Cấu trúc giao diện trong ứng dụng Android
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 1: Giới thiệu về Android và chuẩn bị đồ nghề tu luyện Android