[Javascript Căn bản] Hàm trong JavaScript

[Javascript Căn bản] Hàm trong JavaScript

Trong ngôn ngữ lập trình, hàm là một trong những thành phần không thể thiếu và thường xuyên được sử dụng. Hàm được hiểu là một nhóm lệnh được gom lại để thực hiện một công việc cụ thể nào đó khi được gọi đến. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ chi tiết về Hàm và cách sử dụng hàm trong Javascript.

Cú pháp của hàm trong Javascript

  • Một hàm được định nghĩa bằng từ khóa function, sau đó là tên hàm, tiếp theo là dấu ngoặc đơn (). Tên hàm có thể chứa chữ cái hoặc số, dấu gạch dưới,.. (tương tự quy tắt đặt tên biến). Bên trong dấu ngoặc đơn () có thể khởi tạo các tham số để nhận giá trị đầu vào. Cuối cùng là các khối lệnh sẽ được đặt bên trong dấu ngoặc nhọn {}. Cú pháp cụ thể như sau:
function tên_hàm(Tham_số_1, Tham_số_2, Tham_số_3,...) {
    Khối mã lệnh Javascript
}
  • Các tham số được xem là các biến cực bộ. Có thể là giá trị truyền sẵn hoặc là giá trị được truyền khi gọi hàm.

Trả về giá trị là một chức năng của hàm, khi thực hiện trả về giá trị hàm sẽ ngừng hoạt động. Để trả về giá trị trong hàm sử dụng khóa return. Ví dụ đoạn mã sau:

function fn_return(a, b) {
    return a * b;
}

Khi gọi hàm trên, giá trị a*b sẽ được trả về. Để gọi hàm bạn chỉ cần cú pháp: tên_hàm (giá_trị_tham_số);. Ví dụ, để gọi hàm trên chỉ cần gọi fn_return(4,3);. Lời gọi hàm này có thể gán cho một biến để lưu giá trị như var f = fn_return(4,3); giá trị của biến f sẽ bằng giá trị trả về của hàm fn_return(4,3).

Các cách sử dụng hàm trong Javascript

Hàm được viết trong tệp *.js hoặc cặp thẻ <script></script>, Các hàm có thể được gọi lẫn nhau mà không gây ra xung đột. Ví dụ như:

function fn_return(a, b) { 
       return a * b; 
}

function fn_return2() {  
       return 12 * fn_return(4, 3); 
}

Var resuft = fn_return2();
Hàm thường có đầu vào (input) và đầu ra (output), đầu ra của hàm này có thể được sử dụng để làm đầu vào của hàm khác.

Hàm thường có đầu vào (input) và đầu ra (output), đầu ra của hàm này có thể được sử dụng để làm đầu vào của hàm khác.

  • Khi bạn gọi hàm mà không có dấu ngoặc đơn () thì giá trị trả về sẽ là định nghĩa của hàm (cấu trúc của hàm sẽ được trả về thay vì kết quả hàm xử lý).

Trong bài sau mình sẽ giới thiệu đến bạn Đối tượng trong JavaScript