"Các bài viết về functions javascript"

[Javascript Căn bản] Hàm trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Hàm trong JavaScript