[Javascript Căn bản] Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong JavaScript

[Javascript Căn bản] Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong JavaScript

Trong bài viết trước mình đã chia sẻ về javascript là gì, trong bài này mình sẽ nói về kiểu dữ liệu trong javascript. Kiểu dữ liệu là một thành phần phổ biến trong lập trình, việc xử lý các kiểu dữ liệu sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu chúng có thể được chuyển đổi về cùng kiểu. Trong Javascript, các kiểu dữ liệu cũng có thể được chuyển đổi thành cùng kiểu, tuy nhiên có một số quy tắc mà bạn phải tuân theo khi chuyển đổi. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với bạn chi tiết cách chuyển đổi các kiểu dữ liệu trong Javascript.

Các loại dữ kiểu trong Javascript

  • Javascript có 5 kiểu dữ liệu là: string, number, boolean, object, function.
  • Javascript có 3 kiểu đối tượng là: object, date, array.
  • Javascript có 2 kiểu dữ liệu không chứa giá trị là: null và undefined.

Để kiểm tra kiểu dữ liệu của một giá trị bạn sử dụng toán tử typeof. ví dụ: typeof "Tuan"typeof 3.14

Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Javascript

Có nhiều kiểu chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Javascript. Một trong những kiểu phổ biến sau:

Chuyển từ kiểu số sang kiểu chuỗi

Để chuyển các biến số, các số thành kiểu chuỗi, chúng ta có hai cách là String(số)số.toString(). Ví dụ như sau:

String(x)
 String(123)
 String(100 + 123)

x.toString()
 (123).toString()
 (100 + 123).toString()

Chuyển từ Boolean sang kiểu chuỗi

Kiểu booleans chỉ có hai giá trị true và false. và khi được chuyển thành chuỗi, nó cũng chỉ có hai chuỗi là “true” hoặc “false”. Để chuyển chúng ta cũng có hai cách là String(boolean)boolean.toString(). Ví dụ như sau:

String(false)
 String(true)

false.toString()
 true.toString()

Chuyển từ kiểu date() thành chuỗi

Khi muốn hiển thị hoặc dùng để nối với chuỗi, kiểu Date() thường được chuyển thành kiểu chuỗi. Ví dụ:

String(Date())
Date().toString()

Chuyển từ chuỗi thành số

Trong một số trường hợp, dữ liệu số đưa vào có thể là kiểu chuỗi. Và như bạn đã biết kiểu chuỗi không thể tham gia tính toán. Để có thể xử lý một chuỗi số như số bạn cần chuyển đổi nó về kiểu số. Ví dụ như sau:

 Number("3.14")   // Trả về 3.14
 Number(" ")       // Trả về 0
 Number("")        // Trả về 0
 Number("99 88")   // Trả về NaN

Chuyển từ Boolean thành số

Như bạn đã biết boolean thực ra có hai giá trị thật là 0 và 1. Vì thế nên khi chuyển sang kiểu số thì nó cũng sẽ trả về hai giá trị 0 khi boolean là false và 1 khi boolean là true. Cụ thể như dưới đây.

Number(false)     // Trả về 0
Number(true)      // Trả về 1

Chuyển từ kiểu date() sang kiểu số

Phương pháp này thường rất ít sử dụng, nhưng Javascript có hỗ trợ chuyển đổi một đối tượng kiểu ngày sang kiểu số. Cụ thể như sau:

d = new Date();
 Number(d)

d = new Date();
 d.getTime()

Chuyển đổi tự động

Một phương pháp thường xuyên được áp dụng đó là chuyển đổi tự động. Javascript sẽ tự động được chuyển về kiểu phù hợp khi kết hai loại dữ liệu được kết hợp với nhau. Một số ví dụ như sau sẽ mô tả rõ hơn về cách chuyển đổi tự động trong Javascript.

2 + null    // Trả về 2      null sẽ được tự động chuyển thành 0.
 "2" + null  // Trả về "2null"   null sẽ được tự động chuyển về kiểu chuỗi "null".
 "2" + 2     // Trả về 22      Số sẽ được chuyển đổi thành chuỗi, 2 thành "2".
 "2" - 2     // Trả về 0     Trường hơp này chuỗi sẽ được chuyển đổi thành số. "2" thành 2.
 "2" * "2"   // Trả về 4  Trường hợp này chuỗi cũng được chuyển đổi thành số.

Bài này là bài cuối cùng trong series học lập trình javascript căn bản.