[Javascript Căn bản] Định dạng thời gian trong JavaScript

[Javascript Căn bản] Định dạng thời gian trong JavaScript

Thời gian (time) là một kiểu dữ liệu phổ biến trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình hướng người dùng. Các ngôn ngữ lập trình nói chung và Javascript nói riêng đều hỗ trợ các hàm và phương thức đầy đủ về thời gian. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với bạn các thao tác với định dạng thời gian trong Javascript.

Định dạng thời gian trong Javascript

Định dạng thời gian trong Javascript được hỗ trợ đầy đủ từ năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây đến mili giây. Thời gian có thể được định dạng theo một chuỗi đầy đủ như: Thu Jul 27 2017 12:46:04 GMT+0700 (SE Asia Standard Time) hoặc là một dãy số như 1501134364859.

Hàm để thực hiện xử lý và truy vấn thời gian trong Javascript là Date(); Khi gọi hàm này trực tiếp nó sẽ trả về thời gian đầy đủ cụ thể.

Để xử lý thời gian bạn cần tạo ra đối tượng thời gian, ví dụ: var d = new Date();

Có 4 kiểu định dạng thời gian trong Javascript là:

 • Định dạng đầy đủ: ngày - tháng - năm - giờ - phút - giây - timezone
 • Định dạng chuẩn ISO: ngày - tháng - năm - giờ - phút - giây
 • Định dạng dài: ngày - tháng - năm ví dụ: 25 Mar 2017
 • Định dạng ngắn: ngày/tháng/năm ví dụ: 25/06/2017

Xử lý định dạng thời gian trong Javascript

Javascript cung cấp một loạt các phương thức để thực hiện lấy thời gian theo yêu cầu. Các phương thức chỉ làm việc với đối tượng thời gian. Có hai phương thức xử lý thời gian trong Javascript là GET (lấy) và SET (gán).

Các phương thức GET thời gian trong Javascript

 • getDate(): Trả về số ngày hiện tại trong tháng.
 • getDay(): Trả về thứ tự ngày trong tuần. Ví dụ thứ 5 sẽ là 4.
 • getFullYear(): Trả về số năm hiện tại.
 • getHours(): Trả về số giờ hiện tại.
 • getMilliseconds(): Trả về số mili giây hiện tại khi gọi.
 • getMinutes(): Trả về số phút hiện tại.
 • getMonth(): Trả về số tháng hiện tại trừ đi một. Ví dụ tháng 7 khi chạy hàm này sẽ trả về số 6. Lý do là hàm này bắt đầu tính từ số 0 đến số 11.
 • getSeconds(): Trả về giây hiện tại khi được gọi.
 • getTime(): Trả về số mili giây bắt đầu từ 1/1/1970 00:00:00.

Sử dụng các hàm trên như sau. Date.Phương_thức(); lưu ý Date là một đối tượng thời gian. ví dụ:

var d = new Date();
var dh;
dh = d.getHours();

Các phương thức GET thời gian trong Javascript

 • setDate(): Tạo ra một chuỗi thời gian cụ thể của một ngày. theo thời gian hiện tại, bắt đầu từ 1 đến 31. VD:
var d = new Date();
d.setDate(15);
//trả về một chuỗi thời gian cụ thể của ngày 15 trong tháng hiện tại. VD: Sat Jul 15 2017 18:18:29 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
 • setFullYear(): Tạo ra một chuỗi thời gian cụ thể của một ngày được set theo năm, tháng, ngày cụ thể. và thời gian hiện tại. VD:
var d = new Date();
d.setFullYear(2020, 7, 14);
//Trả về một chuỗi cụ thể là ngày Thứ Sáu ngày 14 tháng 8 năm 2020 với thời gian hiện tại.
 • setHours(): Tạo ra một chuỗi thời gian cụ thể của ngày hiện tại được set theo giờ cụ thể, bắt đầu từ 0 -23. Ví dụ:
var d = new Date();
d.setHours(10);
//trả về kết quả là một chuỗi thời gian trong ngày hiện tại ở lúc 10 giờ. bắt đầu từ 0 đến 23.
 • setMilliseconds(): Tạo ra một chuỗi thời gian cụ thể của ngày hiện tại được set theo Mili giây cụ thể, bắt đầu từ 0-999. Ví dụ:
var d = new Date();
d.setMilliseconds(133);
 • setMinutes(): Tạo ra một chuỗi thời gian cụ thể của ngày hiện tại được set theo phút cụ thể, bắt đầu từ 0-59. Ví dụ:
var d = new Date();
d.setMinutes(15);
 • setMonth():Tạo ra một chuỗi thời gian cụ thể của ngày hiện tại được set theo tháng cụ thể, bắt đầu từ 0-11. Ví dụ:
var d = new Date();
d.setMonth(7);
 • setSeconds():Tạo ra một chuỗi thời gian cụ thể của ngày hiện tại được set theo giây cụ thể, bắt đầu từ 0-59. Ví dụ:
var d = new Date();
d.setSeconds(22);

Để làm việc với ngày giờ quốc tế bạn chỉ cần thêm UTC và sau từ get. ví dụ: getUTCDate()Cách dùng và công dụng tương tự như trên.

Trong bài sau mình sẽ giới thiệu đến bạn Mảng trong JavaScript