vps

Nên lưu trữ hình ảnh tại host hay ở một host khác
Nên lưu trữ hình ảnh tại host hay ở một host khác

Có thể bạn đang gặp một số vấn đề về việc nên lưu trữ các phương tiện như hình ảnh, âm thanh, file,… ở tại host hay ở một host khác và link về đúng không? hãy đọc bài phân tích sau để tìm đúng hướng nhé.