- TUANDC - You never walk alone

[Xử lý văn bản với Microsoft Office Word] Tạo mục lục tự động và các ràng buột
[Xử lý văn bản với Microsoft Office Word] Tạo mục lục tự động và các ràng buột

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về cách tạo mục lục tự động dựa vào các thẻ Heading và giới thiệu về một số chức năng ràng buột trong Word.