Các bài viết về recyclerview

Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 8: Recycle View trong Android