TUAN DC

[Javascript Căn bản] Xử lý số trong JavaScriptTrong bài viết này, mình sẽ chia sẻ chi tiết về cách xử lý số trong Javascript ở mức cơ bản nhất.

Số là một kiểu dữ liệu phổ biến. Điều đặc biệt trong Javascript là số không được phân ra nhiều loại, tất cả các kiểu số như số nguyên, số thập phân,… đều được gọi chung là kiểu số. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ chi tiết về cách xử lý số trong Javascript ở mức cơ bản nhất.

Kiểu số trong Javascript

Chuỗi được đặt trong dấu nháy kép hoặc dấu nháy đơn thì số không được đặt trong bất kỳ dấu gì. Ví dụ

var number = 10;
var number2= 110.2

Kiểu số trong Javascript hỗ trợ 64 bit với 15 chữ số chính xác.

Số có thể được lưu trữ như một chuỗi, và được tính toán như số bằng các phép toán, nhưng trừ toán tử “+”. Khi sử dụng toán tử “+” một chuỗi với một số, số sẽ được tự động chuyển về chuỗi và trở thành nối chuỗi thay vì thực hiện phép tính.

Trong một số trường hợp kết quả trả về có dạng NaN tức là không phải là số (not a number). Ví dụ khi thực hiện lệnh: var x = 100 / "Apple"; Tuy nhiên nếu chuỗi là một số thì phép tính có thể được thực hiện. Ví dụ: var x = 100 / "10"; Tuy nhiên phép cộng “+” sẽ không thực hiện được tính toán trong trường hợp này.

Nếu bạn muốn kiểm tra một biến có phải là số không có thể sử dụng hàm isNaN(Biến). Nếu kết quả trả về là true tức là biến đó không phải là số, ngược lại thì là số. Ngoài ra bạn có thể sử dụng hàm typeof(biến) để kiểm tra kiểu dữ liệu của biến đó.

Thuộc tính của số trong javascript

Javascript cũng cung cấp một số thuộc tính hỗ trợ lập trình trở nên dễ dàng hơn. Các thuộc tính này có thể thực hiện một công việc nào đó với số và trả về kết quả sau xử lý. Một số thuộc tính như sau:

 • toString ():  Chuyển số thành chuỗi, VD: var x = 123; x.toString();  
 • toExponential (): Trả về một số được biểu diễn dưới dạng số mũ: VD: var x = 9.656; x.toExponential(2);
 • toFixed (): Làm tròn số đến chỉ số cần làm tròn. VD: var x = 9.656; x.toFixed(0); hoặc x.toFixed(2);
 • toPrecision (): Trả về một số với độ chính xác được xác định VD: var x = 9.656; x.toPrecision(); hoặc x.toPrecision(2);
 • valueOf (): Trả về giá trị của biến hoặc phép tính. VD: var x = 123; x.valueOf(); 
 • parseInt (): Chuyển đổi một chuỗi thành số. VD: parseInt("10 năm"); và trả về NaN khi parseInt("years 10");
 • parseFloat (): tương tự parseInt().

Đối tượng toán học trong Javascript

Sử dụng đối tượng toán học (Math) trong Javascript để thực hiện các phép tính cố định, ví dụ như tính tổng, làm tròn, căn bật hai,… Một số đối tượng toán học trong Javascript như sau:

 • Math.round(): Làm tròn một số thập phân. VD: Math.round(4.7);
 • Math.pow(): Trả về kết quả số lần nhân bên phải của số bên trái. VD: Math.pow(8, 2); kết quả là 64.
 • Math.sqrt(): Trả về căn bật hai của một số: VD: Math.sqrt(64); kết quả là 8
 • Math.abs(): Trả về giá trị tuyệt đối của một số: VD: Math.abs(-4.7); kết quả là 4.7
 • Math.ceil(): Trả về giá trị được làm tròn lên của một số: VD: Math.ceil(4.4); kết quả là 5
 • Math.floor(): Trả về giá trị được làm tròn xuống  của một số: VD: Math.ceil(4.4); kết quả là 4
 • Math.sin(): Trả về sin của một giá trị. VD: Math.sin(90 * Math.PI / 180);
 • Math.cos(): Trả về cos của một giá trị. VD: Math.cos(0 * Math.PI / 180);
 • Math.min()Math.max(): Lấy ra giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất trong dãy VD: Math.min(0, 150, 30, 20, -8, -200); hoặc Math.max(0, 150, 30, 20, -8, -200);
 • Math.random(): Trả về một số bất kỳ giữa số 0 và 1.

Trong bài sau mình sẽ giới thiệu đến bại >Định dạng thời gian trong JavaScript


Tags: Javascript Javascript cơ bản lập trình Javascript số javascript


Nội dung liên quan