Chọn Resource type là raw và nhấn OK

Chọn Resource type là raw và nhấn OK

Chọn Resource type là raw và nhấn OK