- TUANDC - You never walk alone

Các loại “Add Theme Support” trong WordPress
Các loại “Add Theme Support” trong WordPress

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ một số khai báo tính năng hỗ trợ cho theme bằng hàm add_theme_support().