Các bài viết về winform

[VB.Net cơ bản] Form, Control và cách sử dụng
Gọi dữ liệu từ DataGridView và ListView lên textbox khi click dòng trong C#