"Các bài viết về webservice"

[Android căn bản] Bài 13: Xử lý Json trong Android
[Android căn bản] Bài 13: Xử lý Json trong Android