Các bài viết về Unbound service

Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 2 Unbound Service trong Android.