Transitions powerpoint

[Trình chiếu với Microsoft Office PowerPoint] Hiệu ứng chuyển Slide Transitions
[Trình chiếu với Microsoft Office PowerPoint] Hiệu ứng chuyển Slide Transitions

Trong bài này, mình sẽ giới thiệu cách sử dụng Transitons trong PowerPoint.