Các bài viết về thương mại điện tử

Giới hạn của WordPress tới đâu cho trang web thương mại điện tử?