Các bài viết về thông báo

Lập trình android cơ bản
Sử dụng Notification trong Android