- TUANDC - You never walk alone

Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 3: Các loại layout trong Android
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 2: Cấu trúc giao diện trong ứng dụng Android