"Các bài viết về thiết kế giao diện android"

[Android căn bản] Bài 3: Các loại layout trong Android
[Android căn bản] Bài 3: Các loại layout trong Android
[Android căn bản] Bài 2: Cấu trúc giao diện trong ứng dụng Android
[Android căn bản] Bài 2: Cấu trúc giao diện trong ứng dụng Android