Các bài viết về themes

Hướng dẫn tạo menu đa cấp trên Bootstrap
Hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản đầy đủ nhất