Các bài viết về theme đa ngôn ngữ

Hướng dẫn tạo bản dịch theme WordPress đa ngôn ngữ
Hướng dẫn viết themes WordPress đa ngôn ngữ