Các bài viết về sqlite

Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 14: Sử dụng SQLite trong Android.