Các bài viết về SQL Server

Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 15: Kết nối SQL Server trong Android.
Một số lệnh Transact-SQL (T-SQL) căn bản
Đăng nhập và phân quyền cơ bản trong C# với CSDL SQL Server
Thêm, đọc, sửa, xóa (CRUD) cơ sở dữ liệu SQL Server trong C#