Các bài viết về socket

Lập trình android cơ bản
Lập trình socket trong Android.