Các bài viết về snackbar

Lập trình android cơ bản
Sử dụng Snackbar trong Android