"Các bài viết về SharedPreferences"

[Android căn bản] Bài 11: Share Preferences trong Android
[Android căn bản] Bài 11: Share Preferences trong Android