Các bài viết về SharedPreferences

Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 11: Share Preferences trong Android