Các bài viết về service

Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 2 Unbound Service trong Android.
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 1 Giới thiệu