Các bài viết về phiên bản wordpress

WordPress 5.0 đã chính thức được cập nhật
WordPress 4.8 hỗ trợ thêm nhiều loại widget đặc biệt