- TUANDC - You never walk alone

Sử dụng thư viện Paging Library trong Android
Sử dụng thư viện Paging Library trong Android

Trong thực tế khi lập trình ứng dụng ta sẽ gặp trường hợp phải tải rất nhiều dữ liệu từ database về và khi đó ta thường sử dụng kỹ thuật phân trang. Nhưng thử tưởng tượng cơ sở dữ liệu cả bạn có khối lượng dữ liệu khổng lồ như youtube thì bạn sẽ […]

Cách phân trang trong Recyclerview
Cách phân trang trong Recyclerview

Khi lập trình các ứng dụng bạn sẽ thường gặp các trường hợp là dữ liệu của bạn quá nhiều và nếu hiển thị tất cả lên màn hình thì sẽ rất rối mắt và xem không được thoải mái tạo cảm giác khó chịu cho người sử dụng và tải toàn bộ dữ liệu […]