- TUANDC - You never walk alone

Sử dụng thư viện Paging Library trong Android
Sử dụng thư viện Paging Library trong Android

Trong thực tế khi lập trình ứng dụng ta sẽ gặp trường hợp phải tải rất nhiều dữ liệu từ database về và khi đó ta thường sử dụng kỹ thuật phân trang. Nhưng thử tưởng tượng cơ sở dữ liệu cả bạn có khối lượng dữ liệu khổng lồ như youtube thì bạn sẽ […]