- TUANDC - You never walk alone

[Javascript Căn bản] Đối tượng trong JavaScript