"Các bài viết về object javascript"

[Javascript Căn bản] Đối tượng trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Đối tượng trong JavaScript