Các bài viết về object javascript

[Javascript Căn bản] Đối tượng trong JavaScript