Các bài viết về notification

Lập trình android cơ bản
Sử dụng Notification trong Android