- TUANDC - You never walk alone

Tạo plugin chèn thuộc tính nofollow cho external link
Tạo plugin chèn thuộc tính nofollow cho external link

Trong bài này mình sẽ chia sẻ với bạn cách tạo ra một Plugin biến mọi liên kết ra ngoài website của bạn trong bài viết thành liên kết noffolow.