Các bài viết về nofollow

Tạo plugin chèn thuộc tính nofollow cho external link