Các bài viết về multisite wordpress

Sử dụng domain riêng cho website con trong Multisite WordPress
Làm thế nào để cài Multisite WordPress