meta html

[HTML cơ bản] Các thẻ meta thông tin cho website
[HTML cơ bản] Các thẻ meta thông tin cho website

Trong bài viết này mình sẽ nói chi tiết về định nghĩa và cách sử dụng các thẻ meta trong HTML.