Các bài viết về menu đa cấp

[CSS Căn bản] Cách tạo menu đa cấp sử dụng CSS và HTML
Hướng dẫn tạo menu đa cấp trên Bootstrap
Tự code menu đa cấp cho themes WordPress