MD5

Hướng dẫn mã hóa mật khẩu 1 chiều với MD5 trong C#
Hướng dẫn mã hóa mật khẩu 1 chiều với MD5 trong C#

Mã hóa một chiều chính là cách thức dùng để mã hóa mật khẩu. Nó được chọn vì nó không thể được giải mã ngược lại.