Các bài viết về listview trong android

Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 7: Listview trong Android.