Các bài viết về lifecyle

Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 5: Vòng đời Activity trong Android