"Các bài viết về lifecyle"

[Android căn bản] Bài 5: Vòng đời Activity trong Android
[Android căn bản] Bài 5: Vòng đời Activity trong Android