Các bài viết về Lazy loading

Áp dụng lazy loading JQuery hình ảnh trong WordPress
Trì hoãn tải ảnh với lazy loading JQuery