Các bài viết về lập trình mạng

Lập trình android cơ bản
Lập trình socket trong Android.