- TUANDC - You never walk alone

Làm gì khi khủng hoảng truyền thông, thương hiệu khi bị chơi xấu?
Làm gì khi khủng hoảng truyền thông, thương hiệu khi bị chơi xấu?

Một điều khuyên sau đây là những kinh nghiệm mình tích góp được trong quá trình làm truyền thông thương hiệu trên Internet.