Các bài viết về JJDBC

Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 15: Kết nối SQL Server trong Android.