Các bài viết về java cơ bản

Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 7: Listview trong Android.