"Các bài viết về jackson"

[Android căn bản] Bài 13: Xử lý Json trong Android
[Android căn bản] Bài 13: Xử lý Json trong Android