"Các bài viết về Intent service trong android"

[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-phần 4 Intent Service
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-phần 4 Intent Service