"Các bài viết về if javascript"

[Javascript Căn bản] Điều khiển và lựu chọn trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Điều khiển và lựu chọn trong JavaScript