- TUANDC - You never walk alone

[Javascript Căn bản] Điều khiển và lựu chọn trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Điều khiển và lựu chọn trong JavaScript

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với bạn về cách sử dụng của if và switch trong Javascript.