"Các bài viết về for javascript"

[Javascript Căn bản] Vòng lặp trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Vòng lặp trong JavaScript