Các bài viết về External Storage

Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 12: Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài trong Android.